Besturen in de gemeente Drimmelen

Het is goed besturen in Drimmelen

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de Gemeenteraad (Algemeen Bestuur) en het College van burgemeester en wethouders (Dagelijks Bestuur). 

Gemeenteraad

Elke 4 jaar kiezen de inwoners hun volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en neemt onder andere beslissingen over de hoogte van de tarieven en belastingen, de aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen, de besteding van gelden in de begroting en andere financiële zaken. Naast de kaderstellende en controlerende taak hebben de gemeenteraadsleden ook een volksvertegenwoordigende taak. De raad telt op dit moment 21 leden. De gemeenteraad bepaalt als algemeen bestuur het beleid van de gemeente. Er is een rekenkamercommissie ingesteld die de raad ondersteunt bij haar controletaak

College van burgemeester en wethouders

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit. Hierdoor wordt het voor de burger duidelijker wie in de gemeente waarvoor verantwoordelijk is. De gemeenteraad stelt bijvoorbeeld een bestemmingsplan vast en het college verleent aan de hand hiervan een bouwvergunning. Op die manier krijgt de raad meer tijd voor zijn taak van volksvertegenwoordiger. Kortom, de raad bepaalt het beleid, het college voert het uit en de raad controleert of het beleid ook naar behoren is uitgevoerd.