Bezuinigingen


De gemeente moet in de periode van 2012 - 2015 1,3 miljoen euro bezuinigen, zo heeft de rijksoverheid bepaald. Daarnaast is een extra bezuinigingsbedrag noodzakelijk van 0,4 miljoen euro om in de toekomst nieuwe zaken te kunnen realiseren. In totaal moet de gemeente 1,7 miljoen euro bezuinigen.
 

Kerntakendiscussie


Om deze bezuinigingen te bewerkstelligen is in 2011 het gehele gemeentelijke takenpakket onder de loep genomen. Van elke taak is bepaald of het gaat om een wettelijk verplichte taak of niet, of het op een efficiëntere wijze kan worden uitgevoerd of dat de gemeente er mee zou kunnen stoppen. Dit heeft geresulteerd in een kerntakendocument.

In het voorjaar van 2011 heeft de raad tijdens de zogenaamde Kerntakendiscussie dit document besproken en zo besloten tot een aantal bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast heeft zij het college opdracht gegeven acht onderwerpen nader uit te zoeken.
 

Besluit

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei 2011heeft de raad ingestemd met:
een bezuiniging van 6 ton per 2012 oplopend tot een bezuiniging van 1,7 miljoen per 2015.

Het besluit bestaat uit de volgende drie delen:

I  Een taakstelling per product (zie het raadsbesluit)

II  Opdracht aan het college om de volgende opdrachten uit te voeren
a. Het opstellen van een overkoepelend jeugdbeleid
b. Het onderzoeken van de mogelijkheden van één brede welzijnsorganisatie
c. Het privatiseren van de zwembaden
d. Het opstellen van een nieuw subsidiebeleid voor verenigingen
e. Het onderzoeken van meer zelfwerkzaamheden door gebruikers van de gemeentelijke buitensportaccommodaties
f. Het afstoten van gemeentelijke accommodaties, zijnde de sociaal culturele en de binnensportaccommodaties
g. Het afstoten van gemeentelijke gebouwen
h. Onderzoek naar verhoging van efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering

III  Een taakstellende bezuiniging binnen rechtspositionele regelingen personeel van oplopend € 87.000 per 2015.
Een taakstellende bezuiniging binnen de bedrijfsvoering oplopend naar € 75.000 per 2015. Een taakstellende bezuiniging op personeelskosten op vrijvallende directe uren met ingang van 2015 voor een bedrag van € 250.000.


Bijlagen: het volledige raadsbesluit en takenoverzicht