Gemeentelijke organisatie

Frontoffice en backoffice

De gemeente Drimmelen richt zich op het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening. Er wordt gewerkt met een front- en een backoffice. De klanten kunnen gebruikmaken van één loket (ook digitaal) voor alle diensten die geleverd worden. Voor de burgers werken wij ‘vraaggericht’. Dit betekent ‘denken vanuit en werken voor de burger’. Bij het bepalen en organiseren van ons aanbod stellen wij de vraag van burgers naar producten en diensten centraal, waarbij wij zoveel mogelijk streven naar ‘klaar terwijl u wacht’ dienstverlening. Duidelijke aanspreekpunten, korte doorlooptijden, inzichtelijke behandelingsprocedures en duidelijke communicatie staan hierbij centraal.

Organisatie

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat gemeentesecretaris C. Smits.

De organisatie is onderverdeeld in zes afdelingen:

  • Publiekszaken (receptie, telefonisch infocenter, frontoffice activiteiten van afdelingen, meldpunt, digitaal loket).
  • Openbare Werken (civiel- en cultuurtechniek, verkeer, vervoer en wegen, beheer openbare ruimte, riolering, Milieustraat, Gemeentewerf, openbare verlichting, dorpsgericht werken, Wabo).
  • Grondgebied (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, grondzaken, milieu, economische zaken, bouw- en woningtoezicht, Wabo, recreatie en toerisme).
  • Maatschappelijke aangelegenheden (welzijn, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, kinderopvang, sport, onderwijs en sociale zaken, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • Middelen (financiën, belastingen, ICT, facilitaire zaken).
  • Bestuurs- en managementondersteuning (bestuurssecretariaat, communicatie, P&O, juridische controle, openbare orde en veiligheid, handhaving en backoffice burgerzaken).