Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente. Ze worden gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen, die eens in de 4 jaar worden gehouden.
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de  hoofdlijnen vast van het beleid. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de uitvoering van dat beleid. Vervolgens controleert de gemeenteraad of die uitvoering goed verloopt.

Keuzes maken

Eén van de voornaamste taken van de gemeenteraad is het maken van keuzes. De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en besluiten over woningbouwlocaties, veiligheid en sport.
De gemeenteraad kan een plan of voorstel van het college van burgemeester en wethouders aannemen, verwerpen of veranderen. Ook kunnen burgers of raadsleden voorstellen indienen bij de gemeenteraad.

Inwoners vertegenwoordigen

Een andere kerntaak van de raad is het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners. Om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving, wil de gemeenteraad zoveel mogelijk in contact staan met burgers en organisaties.

Verordeningen en bestemmingsplannen vaststellen

Een andere belangrijke bevoegdheid van de raad is het vaststellen van verordeningen. Dit zijn gemeentelijke wetten. Een voorbeeld is de Algemene Subsidieverordening. Hierin zijn regels vastgelegd over de toekenning van subsidies aan plaatselijke organisaties.
Ook stelt de raad bestemmingsplannen vast. Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin wordt bepaalt wat er in een gemeente met de openbare ruimte mag gebeuren. 

Vaststellen kadernota en begroting

Jaarlijks stelt de raad in juni de voorjaarsnota vast. De voorjaarsnota bestaat uit de kadernota en de bestuursrapportage. De bestuursrapportage laat de stand van zaken zien rondom de lopende begroting. In de kadernota staan o.a. nieuwe beleidsvoorstellen. Het college van burgemeester en wethouders doet de voorstellen voor nieuw beleid. De verschillende fracties geven vervolgens via moties en amendementen hun keuzes aan. Het nieuwe beleid wordt daarna opgenomen in de begroting voor het volgende jaar. De begroting is de financiële vertaling van de voorjaarsnota en geeft antwoord op vragen als: Waar gaat de gemeente geld aan besteden? Hoeveel geld heeft de gemeente en hoe wordt dit verdeeld? Wat zijn de lasten voor de inwoners? Lees meer over de jaarlijkse begroting.

Vergaderingen gemeenteraad

De raad vergadert in principe elke 4 weken in het gemeentehuis in Made.
De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur. De raadsvergaderingen zijn live te beluisteren op FM-frequentie: 106.9 MHz (ether); 92.9 MHz (kabel).

Meer informatie