Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen

In 2002 is een distributie-planologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente Drimmelen.
Sinds 2008 verkeert ons land in een economische recessie. Nu gaat het weer wat beter met de economie, maar de vraag is of het herstel structureel is.

Ook de detailhandel is in transitie geraakt. Leegstand van winkels is een verschijnsel dat op steeds meer plaatsen opduikt; De burgers en ondernemers maken zich  zorgen over de leefbaarheid en het economisch functioneren van hun kern in de toekomst en hebben de gemeente benaderd om met plannen te komen.

In het coalitieprogramma is bepaald dat in het centrum van Made een aantal investeringen en aanpassingen op de planning staan. Dit zijn fysieke maatregelen zoals de herinrichting van de Marktstraat, logische routes. Ook wordt het opstellen/herijken van de detailhandelsvisie genoemd.

In de structuurvisie 2033 is als project opgenomen dat voor alle kernen detailhandelsbeleid wordt geformuleerd.

In opdracht van de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Oosterhout, Rabobank Amerstreek en de provincie Noord-Brabant is het rapport Perspectief winkelgebieden Amerstreek opgesteld. Daarin worden voor alle winkelgebieden aanbevelingen gedaan.
Voor de kern Made bijvoorbeeld ligt de opgave in compact, compleet en comfortabel.

Deze ontwikkelingen vragen een integrale aanpak.

In verband hiermee wordt een detailhandelsvisie voor de gehele gemeente opgesteld. Het concept detailhandelsvisie wordt in week 52 als document toegevoegd.
Zoveel als mogelijk parallel daaraan werkt de gemeente aan een centrumplan voor Made.