Millenniumgemeente

Wat is een millenniumgemeente?

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreinging, HIV/aids en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) startte in 2007 de Millenniumgemeentecampagne. 
Deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling, onder een gezamenlijke herkenbare vlag.
De campagne biedt een kader voor internationale activiteiten van gemeenten en de betrokkenheid daarbij van u als burger.
Nederlandse gemeenten die aan de Millenniumgemeentecampagne mee doen geven op verschillende manieren invulling; door bij het inkoopbeleid rekening te houden met milieu en arme landen, door samen met de bevolking ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, door kennis over te dragen aan lokale besturen in ontwikkelingslanden en door de millenniumdoelen meer bekend te maken. 

Een millenniumgemeente verbindt lokaal initiatief met de mondiale ontwikkelingsagenda. Zo kan een gemeente het verschil maken.
De acht millenniumdoelen 
Deze doelen werden op de VN Millenniumtop in 2000 door alle regeringsleiders onderschreven. Zij beloofden dat zij 2015 gehaald zouden zijn. 
1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school 
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten 
4. Kindersterfte is sterk afgenomen 
5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap 
6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt 
7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp 


Drimmelen millenniumgemeente

De gemeente heeft zich in juni 2007 aangemeld als millenniumgemeente. De gemeente geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De millenniumdoelen zijn gericht op vermindering van schrijnende armoede in de wereld, op eerlijke handel en op een schoner milieu.
Drimmelen zet zich met name in op de doelen 2 en 7 met extra aandacht voor schoon water.
Wat doen wij als gemeente?
• Onze gemeente stimuleert duurzaamheid waar het gaat om goed gebruik van energie, duurzaam bouwen, afvalscheiding e.d.. 


Drimmelen en Internationale Samenwerking

In Drimmelen zijn veel initiatieven op het gebied van Internationale Samenwerking. Tijdens het symposium Internationale Samenwerking op 6 september 2008 heeft een aantal stichtingen via een gezamenlijke brief de gemeente verzocht de krachten te bundelen om zo beter inhoud te geven aan het behalen van de millenniumdoelen.
Wethouder Marijke Vos is met dat initiatief aan de slag gegaan en de betrokken organisaties bij elkaar aan tafel gebracht. Naar elkaar is uitgesproken de samenwerking te intensiveren en samen de doelstellingen van enerzijds de individuele organisatie en anderzijds de millenniumdoelen 2 en 7 te promoten.


De organisaties hebben zich verenigd in het Millenniumplatform Drimmelen.

De samenwerkende organisaties zijn:
• Stichting Focus on Education, www.focusoneducation.nl
• Stichting Wereldwinkel Made, www.wereldwinkels.nl
• Stichting Bantan Woro, www.bantan-woro.nl
• Kindertehuis Kozmin
Het millenniumplatform heeft in samenwerking met een leerkracht van het Dongemond College voor de basisscholen een lesprogramma ontwikkeld om op die manier ook jonge kinderen te betrekken bij de millenniumdoelen. Basisschool De Elsenhof (Wagenberg) en Basisschool De Zonzeel (Terheijden) zijn daar in 2011 mee aan de slag gegaan. Daarnaast wordt via de lokale media aandacht gevraagd voor de doelstellingen van het millenniumplatform.

Wilt u meer informatie of wilt u actief participeren, neem dan contact op met Marijke Vos, mvos@drimmelen.nl