Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

Samen met externe partners stelden we de volgende omschrijving op:

Duurzaamheid is een proces van continue verbeteringen richting een duurzame samenleving. Daarbij sluiten we aan bij de omschrijving van de commissie Brundtland:

‘Duurzaamheid is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’
Concreet willen we dat de 3 p’s van de Triple P in balans zijn:

 • People staat voor maatschappelijk participatie, samenwerking, solidariteit, vitaliteit en weerbaarheid;
 • Planet staat voor natuur, landschap en milieu in de leefomgeving nu en in de toekomst;
 • Profit staat voor welvaart, werkgelegenheid, continuïteit, efficiëntie en concurrentiekracht in een transparante en circulaire economie.

Wat is de Visie Duurzaamheid 2040?

In 2012 en 2013 ontwikkelde de gemeente samen met verschillende externe partners de ‘Visie Duurzaamheid 2040, basisdocument voor het verduurzamen van de gemeente Drimmelen’.

In deze visie staan voor zeven thema’s ambities voor 2040:

 1. Ondernemen;
 2. Bebouwde omgeving;
 3. Mobiliteit;
 4. Energie;
 5. Natuurbeheer en stedelijk groen;
 6. Consumeren/afval;
 7. Sociale domein/leefbaarheid.

Wat is het beleidsplan duurzaamheid 2013-2017?

Het jaar 2040 is nog ver weg. Daarom werkte de gemeente, samen met haar partners de visie uit voor de periode 2013-2017. Het resultaat is het ‘Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017 gemeente Drimmelen, Samen maken we onze gemeente Drimmelen duurzaam’.

In dit beleidsplan staat wat we samen in 2017 willen hebben bereikt en hoe we dit gaan doen.

Monitoring uitvoering beleidsplan

In 2013 stelden wij samen met onze duurzaamheidspartners het Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017 op. Op 21 januari 2014 ondertekenden 45 organisaties, waaronder de gemeente, de Verklaring van Drimmelen. Daarmee spraken zij uit het beleidsplan uit te gaan voeren.

Inmiddels zijn we twee jaar verder. Wij waren daarom benieuwd hoe het staat met de uitvoering van het beleidsplan. Samen met onze duurzaamheidspartners hebben we dat in beeld gebracht. Het resultaat staat in het ‘Monitoringsrapport uitvoering Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017 gemeente Drimmelen’.

Een aantal zaken, zoals energieneutrale gebouwen, vraagt de komende jaren extra inzet. Maar over het algemeen loopt de uitvoering van het beleidsplan goed, zijn we op de goede weg. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we in 2017 een groot deel van onze doelstellingen gaan halen. En dat we een stukje dichter bij het toekomstplaatje uit de Visie Duurzaamheid 2040 komen.

Zie onderstaande beleidsstukken voor het monitoringsrapport.

Verklaring van Drimmelen (intentieverklaring Duurzaamheid)

Op 21 januari 2014 ondertekende 45 organisaties de Verklaring van Drimmelen. Hiermee spreken zij de intentie uit om serieus aan de slag te gaan met de uitvoering van het Beleidsplan Duurzaamheid 2013 - 2017.

Als u op de link klikt ziet u een filmpje waarin de Verklaring van Drimmelen wordt ondertekend.

http://www.youtube.com/watch?v=ZZq4jPDAfuA

Project Windenergie

Ga voor meer informatie over het project Windenergie naar de pagina 'Project Windenergie'.

Digitaal Energieloket voor inwoners regio West-Brabant

Ga voor meer informatie over het Regionaal Energieloket West-Brabant naar de pagina Regionaal Energieloket West-Brabant

Richtlijn ‘Duurzaamheidsinitiatieven en participatie van de gemeente’

Bij de gemeente komen duurzaamheidsinitiatieven binnen waarbij soms de participatie van de gemeente wordt gevraagd. Het is belangrijk dat de gemeente hier eenduidig en zoveel mogelijk op dezelfde wijze mee omgaat. Daarom hebben wij een richtlijn opgesteld en vastgesteld.

De richtlijn is een handvat voor het omgaan met duurzaamheidsinitiatieven waarbij participatie van de gemeente wordt gevraagd. De richtlijn beschrijft de werkwijze die de gemeente heeft gehanteerd bij windenergie, aangevuld met zinvolle richtlijnen van de gemeente Amsterdam (rond deelname in stichtingen, coöperaties en dergelijke).

Door dit op papier te zetten, ontstaat er een handig hulpmiddel om nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te behandelen. Op deze wijze worden duurzaamheidsinitiatieven op een gelijke wijze behandeld en is er voor de initiatiefnemers in grote mate duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met deze initiatieven.

De richtlijn komt op het volgende neer:

 1. Positieve grondhouding ten aanzien van duurzaamheidsinitiatieven (ofwel in beginsel medewerking verlenen aan de initiatieven), waarbij:
  a. de initiatieven een bijdrage leveren aan het halen van de duurzaamheids-doelstellingen uit de Visie Duurzaamheid 2040/Beleidsplan duurzaamheid 2013-2017 en/of passen binnen het nog op te stellen Lokaal Energie Akkoord;
  b. de initiatieven een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Dit betekent dat de samenleving van de gemeente (bewoners, ondernemers, organisaties) profiteren ofwel dat het geld niet de gemeente uit gaat;
  c. de activiteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening (dit is een algemene term waaruit volgt dat met verschillende deelbelangen rekening moet worden gehouden. Waaronder natuurwaarden, maar ook geluid, uitzicht, hinder etc. Ook moet rekening worden gehouden met de regels van de provincie in de Verordening Ruimte ).
  d. over uiterlijk vijf jaar het huidige totale energiebeleid tegen het licht gehouden wordt: voortzetten huidig beleid of verruimen mogelijkheden, bijvoorbeeld door het verruimen van de mogelijkheden tot het plaatsen van windmolens.
 2. De gemeente heeft vooral een faciliterende rol.
 3. De gemeente neemt niet deel in coöperaties, stichtingen, verenigingen en vennootschappen, tenzij:
  a. Het publiek belang wordt gediend én;
  b. Volledige gemeentelijke betrokkenheid niet nodig is én;
  c. De rol als opdracht- of regelgever of subsidie- of leningverstrekker niet voldoende is.
 4. De rol van de gemeente is niet die van financier. In principe stelt de gemeente dus geen geld beschikbaar aan initiatieven anders dan wat voor de gemeente vanuit haar bestuursrechtelijke positie mogelijk is,  zoals het verlenen van subsidies.

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.