Openbare orde & Veiligheid

Integrale Veiligheid gemeente Drimmelen 2013 - 2016

In oktober 2013 heeft de gemeenteraad de kadernota Integrale Veiligheid gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen 2013-2016 vastgesteld. Deze nota is opgesteld volgens de methodiek 'Kernbeleid Veiligheid' van de VNG. De uit te voeren werkzaamheden worden jaarlijks vertaald in een jaaruitvoeringsprogramma (JUP). Hierin worden jaarlijks binnen de veiligheidsvelden en –thema’s de concrete veiligheidsprojecten en maatregelen beschreven. Elke activiteit wordt in het kort omschreven. Daarna wordt puntsgewijs aangegeven: de doelstelling, wie de actie uitvoert, de plaats van de maatregel binnen de veiligheidsketen, de samenwerking tussen partners, de prioritering van de maatregel, de status van de maatregel, de relatie van de actie met andere maatregelen en de extra kosten. Op deze wijze wordt vormgegeven aan samenhang tussen beleid en uitvoering.
Veiligheidsproblemen en de aanpak daarvan is geen statisch geheel, maar vraagt om een dynamische benadering. Het uitvoeringsprogramma wordt op basis van het ambitieniveau en prioritering jaarlijks geactualiseerd en aangevuld met nieuwe maatregelen. Ook tussentijds kunnen maatregelen aan het programma worden toegevoegd.

Prioriteiten

In de nota integrale veiligheid Drimmelen 2013-2016 zijn door de gemeenteraad de volgende speerpunten aangegeven:

  1. Woninginbraken;
  2. Verkeer en Veiligheid;
  3. Alcoholgebruik onder jongeren;
  4. Jeugdoverlast;
  5. Geweldsmisdrijven

De kadernota integrale veiligheid kunt u downloaden door de link hieronder aan te klikken.

 http://www.drimmelen.nl/besturen/beleidsregels_42711/item/kadernota-integraal-veiligheidsbeleid-2013-2016_18899.html

2016

Voor 2016 is in samenwerking met de gemeente Geertruidenberg een jaaruitoveringsprogramma opgesteld. Hierin staan de acties opgenomen waaraan in 2016 zal worden gewerkt.

Het jaaruitvoeringsprogramma 2016 vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Voor vragen over het gemeentelijk veiligheidsbeleid kunt u contact opnemen met dhr. M. van ’t Zand, tel. 140162, e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de heer M. van 't Zand.

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.