Reststroken gemeentegrond aankopen

Veel inwoners van de gemeente Drimmelen hebben grenzend aan hun woning een reststrook gemeentegrond liggen of in gebruik. Dit gebruik is geregistreerd of ongeregistreerd. De gemeente verkoopt deze reststroken grond. Verkopen van reststroken kan alleen onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de 'beleidsnota reststroken 2016'. 

Koop reststrook

U kunt een aanvraag indienen voor de koop van een reststrook als:

  • u eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Drimmelen;
  • uw perceel grenst aan een reststrook gemeentegrond.

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst.  Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

  • de bestemming van de reststrook verkoop niet toestaat, bijvoorbeeld groenvoorziening, speelterrein, groenbuffer;
  • de reststrook onderdeel uitmaakt van de groen- en bomenstructuur;
  • de reststrook beeldbepalend of functioneel groen is dat behouden moet worden voor de leefbaarheid en het aanzien van de omgeving;
  • de verkeersveiligheid niet gewaarborgd blijft;
  • er ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld woningbouw, wegen, plantsoenen, parkeerplaatsen en dergelijke;
  • er in de reststrook kabels of leidingen liggen. Als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden.

Daarnaast mag verkoop niet ten koste gaan van het efficiënt beheren of onderhouden van groen. En niet leiden tot een onlogische indeling van het openbaar groen.
Is een van bovenstaande voorwaarde van toepassing wordt de grond NIET verkocht.

Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen wordt de aanvrager hierover geïnformeerd.

Verkoopprijzen

De verkoopprijs voor reststroken grond is € 100,-- per m2 kosten koper. Onder ‘kosten koper’ vallen bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten. Deze kosten zijn voor de koper.
Bij het verkopen van verhuurde reststroken is de verkoopprijs € 75,-- per m2, kosten koper. 
De verkoopprijs geldt vanaf 1 juli 2016.

Interesse

Heeft u interesse in aankoop van een reststrook en wilt u dit kenbaar maken? Wij verwijzen u dan naar het aanvraagformulier. U vindt dit aanvraagformulier als bijlage onderaan deze pagina.  U kunt ook een aanvraagformulier bij de servicebalie in het gemeentehuis ophalen.

Nadat de gemeente het volledig ingevulde aanvraagformulier heeft ontvangen sturen we een ontvangstbevestiging. De verwachting is dat de nieuwe aanvragen pas vanaf 2017 in behandeling worden genomen.  

Vragen?

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met ons algemeen telefoonnummer 140 162.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de Beleidsnota Reststroken 2016.

Bijlage

Te downloaden:

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.