Ruimtelijke plannen

U kunt alle ruimtelijke plannen binnen de gemeente bekijken in het overzicht aan de rechterzijde op deze pagina. U vindt de plannen (voorbereidingsbesluiten, bestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen, en structuurvisies) gemeentebreed (geldend voor alle dorpen) en de plannen per dorp. U vindt hier ook de structuurvisies.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch document en bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Een bestemmingsplan geeft aan waar in een gebied wel en niet gebouwd mag worden en voor welke functies de grond en de bebouwing gebruikt mogen worden. Er staat bijvoorbeeld in waar ruimte is voor woningen, bedrijvigheid, horeca, kantoren, landbouw en wegen. In een bestemmingsplan is ook geregeld hoe hoog of diep de bebouwing mag zijn. Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Een bestemmingsplan heeft dus veel invloed op de directe woon-, werk- en leefomgeving.
 

Wanneer krijgt u met een bestemmingsplan te maken?

U krijgt met een bestemmingsplan te maken als u wilt bouwen of verbouwen. Hiervoor dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Er zijn overigens ook bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.
Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid
U kunt ook met een bestemmingsplan te maken krijgen als u gronden en bouwwerken voor andere doelen wilt gaan gebruiken.
 

Wat staat er in een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, namelijk een verbeelding, regels en een toelichting.

  • De verbeelding is een kaart van het gebied met daarop de bestemmingen.
  • In de regels wordt bepaald welk gebruik is toegestaan en wat de bebouwingsmogelijkheden zijn voor een bepaalde bestemming.
  • In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening en worden de regels en de verbeelding uitgelegd.
     

Hoe ziet de procedure er uit

Aan de vaststelling van een bestemmingsplan gaat een lange periode van onderzoek, overleg met betrokkenen, inspraak en informatie vooraf. Als deze fasen zijn afgerond, is er een zogenaamd ontwerp-bestemmingsplan.
Het ontwerp-bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd en is digitaal te raadplegen. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen.
Vervolgens worden de zienswijzen behandeld en in een raadsvoorstel wordt aangegeven of deze wel of niet zullen moeten leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.
Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een bestemmingsplan heeft pas na afloop van de beroepstermijn rechtskracht.
 

Andere ruimtelijke besluiten

Afgezien van bestemmingsplannen bestaan er meer ruimtelijke besluiten, zoals voorbereidingsbesluiten, structuurvisies en afwijkingsbesluiten.
 

Wat is een voorbereidingsbesluit?

In een voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat zij het voornemen heeft een nieuw bestemmingsplan te gaan voorbereiden voor een bepaald gebied. Nieuwe ontwikkelingen moeten worden aangehouden, ook als zij in het oude bestemmingsplan passen.
 

Wat is een structuurvisie?

Een structuurvisie is een door de gemeente vastgestelde nota waarin een samenhangende visie is vastgelegd op het voor dat gebied te voeren ruimtelijk beleid.
 

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.