Zuid-West 380 kV Hoogspanningsverbinding

Er komt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. De aanleg gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) en netbeheerder TenneT.

Projectomschrijving

Op dit moment lopen er twee hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en één 150 kV) over het grondgebied van gemeente Drimmelen. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De regie voor het project is daarom in handen van het ministerie.

Vier tracéalternatieven

In 2015 heeft de minister van EZ de regio in de gelegenheid gesteld om alternatieve tracés voor de nog te bouwen verbinding in te dienen. Er zijn uiteindelijk in totaal vier tracéalternatieven ingediend (tracé noord, noord-midden, midden en zuid). Alle vier de tracés raken het grondgebied van gemeente Drimmelen. De noordelijke verbinding loopt onder meer langs Blauwe Sluis, Hooge Zwaluwe en nabij Oud-Drimmelen. Het noord-midden tracé loopt parallel aan de A16 en maakt bij knooppunt Zonzeel een haakse hoek om vervolgens langs de A59 de weg te vervolgen. Het middentracé loopt eveneens langs de A59.  En het zuidelijk tracé gaat nabij Terheijden over het zuidelijkste puntje van de gemeente.

De vier tracéalternatieven zijn door TenneT verder uitgewerkt. Daarbij is ook een aantal knelpunten naar voren gekomen. Deze knelpunten zijn inmiddels samen met indieners en betrokken overheden uitgewerkt. Hierdoor zijn er oplossingsrichtingen gekozen, waardoor op een aantal locaties nieuwe varianten zijn ontstaan. Zo is er een variant bedacht voor de verbinding nabij Hooge Zwaluwe. Ook is er een variant voor het gebied nabij de Linie van Den Hout.  Deze varianten heeft Tennet opgenomen in het Kaartenboek Tracéalternatieven MER, dat ook is terug te vinden op www.zuid-west380kv.nl.

Integrale Effecten Analyse

Voor de tracéalternatieven inclusief de varianten zijn de milieueffecten in beeld gebracht. Belangrijke thema’s voor de milieueffecten zijn leefomgeving, ecologie, landschap, archeologie, bodem/water en ruimtegebruik. De documenten met betrekking tot de integrale effectenanalyse kunt u vinden via http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg.

Rol samenwerkende overheden

Via bestuurlijke en ambtelijke overleggen bewaken de samenwerkende overheden een zorgvuldig en transparant proces. Een goede communicatie van de ministeries en netbeheerder TenneT richting actiecomités, overheden, burgers en andere stakeholders wordt gestimuleerd.

De samenwerkende overheden hebben een onafhankelijke deskundige afgevaardigd in de Monitoringscommissie, die toeziet op de wijze waarop de Milieueffectrapportage wordt uitgevoerd (proces en inhoud).

De komende maanden onderzoeken de samenwerkende overheden de mogelijkheid om te komen tot een gezamenlijk advies richting de ministers. De samenwerkende overheden bestaan uit:

  • de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Reimerswaal, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk, en Woensdrecht;
  • de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kijkt u op www.zuid-west380kv.nl onder het kopje Rilland-Tilburg. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Contactpersoon bij TenneT is Antje Tenhaaf, e-mail: antje.tenhaaf@tennet.eu.

Projectleider Ministerie van Economische Zaken: Sander van Sluis, e-mail: S.J.vanSluis@minez.nl

Contactpersoon over dit onderwerp binnen gemeente Drimmelen is mevrouw C. Segeren. Zij is bereikbaar via e-mail: csegeren@drimmelen.nl of tel.: 140162.

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.