Zuid-West 380 kV Hoogspanningsverbinding

Er komt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. De aanleg gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) en netbeheerder TenneT.

Projectomschrijving

Op dit moment lopen er twee hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en één 150 kV) over het grondgebied van gemeente Drimmelen. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De regie voor het project is daarom in handen van het ministerie.

Vier tracéalternatieven

In 2015 heeft de minister van EZ de regio in de gelegenheid gesteld om alternatieve tracés voor de nog te bouwen verbinding in te dienen. Er zijn uiteindelijk in totaal vier tracéalternatieven ingediend (tracé noord, noord-midden, midden en zuid). Alle vier de tracés raken het grondgebied van gemeente Drimmelen. De noordelijke verbinding loopt onder meer langs Blauwe Sluis, Hooge Zwaluwe en nabij Oud-Drimmelen. Het noord-midden tracé loopt parallel aan de A16 en maakt bij knooppunt Zonzeel een haakse hoek om vervolgens langs de A59 de weg te vervolgen. Het middentracé loopt eveneens langs de A59.  En het zuidelijk tracé gaat nabij Terheijden over het zuidelijkste puntje van de gemeente.

De vier tracéalternatieven zijn door TenneT verder uitgewerkt. Daarbij is ook een aantal knelpunten naar voren gekomen. Deze knelpunten zijn inmiddels samen met indieners en betrokken overheden uitgewerkt. Hierdoor zijn er oplossingsrichtingen gekozen, waardoor op een aantal locaties nieuwe varianten zijn ontstaan. Zo is er een variant bedacht voor de verbinding nabij Hooge Zwaluwe. Ook is er een variant voor het gebied nabij de Linie van Den Hout.  Deze varianten heeft Tennet opgenomen in het Kaartenboek Tracéalternatieven MER, dat ook is terug te vinden op www.zuid-west380kv.nl.

Integrale Effecten Analyse

Voor de tracéalternatieven inclusief de varianten zijn de milieueffecten in beeld gebracht. Belangrijke thema’s voor de milieueffecten zijn leefomgeving, ecologie, landschap, archeologie, bodem/water en ruimtegebruik. De documenten met betrekking tot de integrale effectenanalyse kunt u vinden via http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg.

Rol samenwerkende overheden

Afgelopen maanden hebben de samenwerkende overheden de mogelijkheid onderzocht om te komen tot een gezamenlijk advies richting de ministers. De samenwerkende overheden bestaan uit:

  • de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Reimerswaal, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk, en Woensdrecht;
  • de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

    De samenwerkende overheden hebben de minister van Economische Zaken geadviseerd te kiezen voor het meest gedragen tracé. Het meest gedragen tracé loopt van Rilland via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdrecht ondergronds. Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn lang de westzijde van de A17. Van Standdaarbuiten tot Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute. Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg.

    De samenwerkende overheden vragen de minister ook in de volgende fasen actief betrokken te worden, mede voor hun inwoners en andere belanghebbenden. Zij werken het project graag samen met het ministerie en TenneT verder inhoudelijk uit.

    De ministers besluiten naar verwachting eind juni over het voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA) en informeren vervolgens alle betrokken partijen. Daarna volgt de procedure voor de Rijkscoördinatieregeling met inpassingsplan en vergunningen en een definitief besluit. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de bouw.
     

Standpunt gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft op basis van het besluit van de gemeenteraad in het overleg met de samenwerkende overheden aangegeven dat zij niet kan instemmen met het voorgestelde tracé. Aangezien het merendeel van de overheden wel akkoord is gegaan, wordt het standpunt van de regio (het meest gedragen tracé) geaccepteerd en gerespecteerd.

Zowel eigen inzichten, rapporten van derden als de MER laten zien dat tracé Rood (Zuid) het beste tracé is voor de leefomgeving. Tracé Rood (Zuid) levert lokaal en regionaal het minst aantal gevoelige bestemmingen op.

De noordelijke variant heeft dus niet de voorkeur van gemeente Drimmelen, maar is wel de uitkomst van een regioproces.

Het door de regio meest gedragen tracé loopt in de gemeente Drimmelen langs Blauwe Sluis, Hooge Zwaluwe en ten zuiden van Oud-Drimmelen. Er is hierbij door de samenwerkende overheden gekozen voor de variant Biesbosch/Hooge Zwaluwe. De nieuwe verbinding komt daarbij te liggen ten zuiden van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. De bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding wordt ingehangen bij de nieuwe 380 kV-verbinding. Hierdoor vervalt de verbinding die nu nog dwars over de kern Hooge Zwaluwe loopt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kijkt u op www.zuid-west380kv.nl onder het kopje Rilland-Tilburg. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Contactpersoon bij TenneT is Antje Tenhaaf, e-mail: antje.tenhaaf@tennet.eu.

Projectleider Ministerie van Economische Zaken: Sander van Sluis, e-mail: S.J.vanSluis@minez.nl

Contactpersoon over dit onderwerp binnen gemeente Drimmelen is mevrouw C. Segeren. Zij is bereikbaar via e-mail: csegeren@drimmelen.nl of tel.: 140162.

Informatie over uw dorp
Dorpen in Drimmelen Ga naar Lage Zwaluwe Ga naar Drimmelen Ga naar Hooge Zwaluwe Ga naar Made Ga naar Wagenberg Ga naar Terheijden
Klik op één van de dorpen op het bovenstaande kaartje.